ČSSD

Co je naším závazkem?

 

Pokud vyhrajeme volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, zavazujeme se, že splníme následující cíle:

1. v ekonomice

Po překonání hospodářské recese udržíme schodek státního rozpočtu pod 3 % HDP. Naše protikrizová opatření budou odpovídat doporučením MMF a Evropské komise. Povedeme aktivní proexportní politiku státu včetně ekonomické diplomacie. Zvýšíme kapitál ČEB a EGAP. Posílíme projekty PPP. Zjednodušíme a zrychlíme čerpání fondů EU. Požádáme EK o snížení spoluúčasti ve vybraných programech. Dokončíme páteřní silniční dopravní síť a zajistíme rozvoj železniční dopravy. Zavedeme jednotnou evropskou měnu nejpozději do 5 let, tedy v období 2014 –2015.

2. v podnikání

Urychleně prosadíme zjednodušení daňových zákonů. Zjednodušíme proces založení firmy tak, aby netrval déle než 3 dny. Prosadíme, aby cena elektřiny byla stanovena na čtvrtletní bázi. Zvýhodníme ty subjekty, které podávají přiznání k dani elektronickou formou. Zavedeme povinné veřejné elektronické aukce pro nákupy standardního zboží a služeb pro veřejné instituce.

 

3. v oblasti daní

Vrátíme se k úrovni daňové kvóty z let 2005 –2007. Sjednotíme výběr daní do jedné instituce – všechny daně, sociální a zdravotní pojištění bude vybírat jeden úřad. Zavedeme nové daňové pásmo pro lidi s příjmem přes 1,2 mil. Kč ročně – 38 %. Vytvoříme další zdaňovací pásmo pod 23 % (současná daň) pro lidi s extrémně nízkým příjmem.

4. Právní stát

Nejvyšší státní zástupce bude jmenován na 5 let bez možnosti odvolání. Předložíme nový občanský zákoník. Elektronizací zajistíme zrychlení soudních řízení. Prosadíme ústavní zákon o obecném referendu a zákon o krajských referendech. Budeme usilovat o ústavní zákon o přímé volbě prezidenta. Dokument, který byl jednou předán státní správě, nebude vyžadován znovu.

 

5. boj s kriminalitou

Vytvoříme Národní kriminální úřad, který sjednotí všechny roztříštěné policejní složky. Změnou služebního zákona zabráníme odchodu zkušených a schopných policistů. Vznikne nezávislá Generální inspekce, jejímž cílem bude posuzovat trestné činy a přestupky policistů. Zřídíme nový Imigrační úřad.

6. boj s korupcí

Prosadíme změnu zákona o střetu zájmů tak, aby postihoval zneužívání informací a postavení při odchodu všech úředníků do soukromé sféry. Vznikne zákon o lobbingu. Nedoložený původ peněz bude zdaněn vysokou sankční daní. Toto opatření se bude výhradně týkat majetku v pořizovací hodnotě vyšší než 2 mil. Kč, u nemovitostí v hodnotě přesahující 10 mil. Kč.

7. nové fondy

Z peněz zabavených odsouzeným pachatelům vytvoříme Fond na financování prevence kriminality. Vznikne Fond na obnovu hasičské techniky financovaný z podílu na zisku pojišťoven.

 

8. v zaměstnanecké politice

Připravíme daňové zvýhodnění zaměstnavatelů při realizaci sociálních programů pro zaměstnance. Zavedeme pravidelnou valorizaci minimální mzdy alespoň o 500 Kč ročně. V případě krachu firmy budou přednostně vypláceny mzdy za prokazatelně odpracované období. Podpoříme dočasné zkrácení pracovních úvazků. Obnovíme nemocenskou za první 3 dny nemoci.

9. ve zdravotnictví

Zachováme charakter zdravotnictví jako veřejné služby a trváme na zrušení poplatků u lékaře a v lékárnách. Zabráníme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven. Garantujeme limit maximální roční spoluúčasti u chronicky nemocných. Zavedeme připojištění pro nadstandardní podmínky lékařské péče. Minimálně jeden lék ve skupině musí být plně hrazen. Zajistíme možnost, aby v odůvodněných případech mohl být bezplatný jakýkoli lék.

10. důstojný život pro seniory

Důchody budou státem garantovány ve výši 55 % čisté mzdy. Z výnosů elektrárenské společnosti ČEZ vyplatíme mimořádný tzv. 13. důchod. Zavedeme minimální důchod pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2násobku životního minima. Podpoříme stacionáře pro seniory a sociální služby neústavního typu.

 

11. podpora rodin s dětmi

Znovu zavedeme zvýhodněné novomanželské půjčky na pořízení a modernizaci bytu pro mladé lidi do 40 let s odpočty na každé narozené dítě. Vrátíme se ke konceptu společného zdanění manželů. Podpoříme rodiny dětskými přídavky, vyššími daňovými odpočty či rozšířením možností čerpání rodičovského příspěvku. Připravíme systém krizového refinancování hypoték.

12. v sociální oblasti

Prosadíme sociální stipendia pro studující. Obnovíme státní podporu na získání startovacích bytů a prosadíme dlouhodobé plánování grantů poskytovatelům sociálních služeb. Zavedeme sociální bezúročné půjčky pro občany v nouzi.

13. ve školství

Zavedeme povinný bezplatný rok předškolní výchovy. Vytvoříme prostor pro lepší výuku angličtiny, dalších cizích jazyků a matematiky. Státní maturity spustíme teprve po důkladné přípravě. Jsme proti školnému na veřejných vysokých školách. Zvýšíme platy pedagogům a dalším pracovníkům ve školství. Zajistíme rozvoj Akademie věd ČR.

14. v zahraniční politice

Podpoříme větší podíl EU na zajišťování mezinárodní bezpečnosti. Souhlasíme se zapojením Armády ČR do mezinárodních misí NATO a EU. Trváme na odmítnutí protiraketové obrany USA na území ČR.

15. pro kulturu, neziskový sektor a sport

Budeme podporovat všechny druhy umění bez ohledu na žánr, popularitu, kvantitativní nebo věkový dopad. Podporujeme činnost nestátních neziskových organizací a zasadíme se o zlepšení podmínek pro financování jejich činnosti. Vytvoříme ekonomické a systémové podmínky pro rozvoj sportovní výchovy dětí, podporu sportovních talentů a výstavbu Národního fotbalového stadion

Naše hodnoty

Lidé na prvním místě

Program ČSSD rozvíjí hlavní směr evropské politiky, tedy demokratický sociální stát. Tento dlouhodobě úspěšný model spojuje hospodářskou výkonnost s rovností a sociální ohleduplností. Naším trvalým cílem je vytvářet podmínky pro kvalitní život všech občanů včetně zachování životního prostředí pro budoucí generace.

Společnost svobodných občanů

Klíčovými hodnotami naší sociálně demokratické politiky jsou svoboda, spravedlnost a solidarita.

ČSSD se vždy hlásila a hlásí k Listině základních práv a svobod. Lidská práva pro nás nejsou prázdným pojmem, ale hodnotou, na které stojí naše společnost a kterou je třeba vždy ctít a naplňovat.

Svoboda znamená možnost neomezeně usilovat o rozvoj vlastní osobnosti, o úspěch a štěstí. Nelze ji ale vytvářet na úkor ostatních lidí.

Spravedlnost znamená poskytnout rovné příležitosti pro všechny. Pouze lidé, kteří mají rovný přístup k zaměstnání, vzdělání, zdravotní péči a právní ochraně, mohou být opravdu svobodní. Jen za rovných podmínek mohou vstoupit do skutečně férové soutěže a prokázat své schopnosti a talent.

Úspěch a štěstí nemohou být pouhou výsadou privilegovaných. Pouze rovné podmínky umožňují spontánní zrod solidarity – ochotu podělit se o vlastní úspěch a štěstí s těmi, kteří se z vážných důvodů nemohou férové soutěže zúčastnit.

Úcta k práci, nulová tolerance k nepoctivosti

Zastupujeme ty spoluobčany, kteří jsou, byli nebo budou závislí výhradně na vlastní poctivé práci. Bez ohledu na to, zda to jsou zaměstnanci nebo podnikatelé, studenti nebo důchodci. Poctivá práce a poctivé podnikání jdou ruku v ruce a mají naši plnou podporu. Jsme proti zlodějnám, krácení daní, pojistného či zneužívání dávek. Na všech frontách zahájíme boj s korupcí, která je mimořádně vážným problémem české společnosti, včetně její podoby v politice.

 

Efektivní stát sloužící veřejnému blahu

Usilujeme o stát, který efektivně slouží veřejně prospěšným cílům, dbá na dodržování zákonnosti a vymahatelnost práva, ale přitom nepřekáží spontánním a tvořivým aktivitám občanů. Občan je zákazníkem státu. Stát musí zajistit občanovi rovný přístup ke kvalitní službě veřejné správy stejně jako přístup ke všem potřebným informacím. Usilujeme o demokratický stát, který je štítem ochrany lidských práv. Usilujeme o stát, který uznává právo každého člověka žít v důstojnosti a svobodě.

 

Mezi sociální demokracií a komunisty je propast

Minulý rok ČSSD oslavila 130 let své existence a připomněla si její nejslavnější okamžiky, kdy pracovala ve prospěch českého národa v jeho boji za svobodu, demokracii a sociální spravedlnost. Rozdíly mezi komunisty a sociální demokracií jsou od počátku až do současnosti zcela zásadní. Spor s komunistickou ideologií provází sociální demokracii v podstatě od jejího počátku. Sociálně demokratický model zvítězil a stal se uspořádáním současné Evropy. Komunistický model zcela selhal.

Sociální demokracie ctí svobodnou soutěž politických stran, tržní hospodářství, soukromé vlastnictví a respekt k lidským právům. Tyto principy komunistická ideologie zpochybňuje. V bojích za demokracii zemřely a trpěly napřed v nacistických a posléze v komunistických kriminálech tisíce sociálních demokratů.

V listopadu tohoto roku uplyne dvacet let, kdy se komunismus v naší zemi zhroutil, a nastoupilo období obnovování demokracie. Čeští sociální demokraté byli od samotného počátku u toho. Bylo to za sociálně demokratických vlád, kdy Česká republika začala dosahovat vysokého hospodářského růstu, zvyšovat životní úroveň širokých vrstev a kdy definitivně zakotvila v svobodném euroatlantickém prostoru vstupem do NATO a Evropské unie. Sociální demokracie je zárukou svobody a spravedlnosti a svými skutky to dokazuje po celou dobu své existence, včetně té novodobé.

 

Sebevědomá Česká republika v Evropě

Evropa je dnes jedním z nejsvobodnějších míst světa a centrem této svobody je Evropská unie, jejíž součástí je naše země.

Prvořadým úkolem české zahraniční politiky je vytvářet příznivé podmínky pro bezpečnost, mírový rozvoj a prosperitu občanů České republiky. Jako stát s otevřenou ekonomikou bez vlastních zdrojů a základních surovin závisí Česká republika na mezinárodní spolupráci. Pro ČR je klíčové spolupracovat na úrovni Evropské unie. Naším cílem je Evropa demokratická, občanům srozumitelná, stabilní, bezpečná, zároveň Evropa sociálně spravedlivá, konkurenceschopná, ale i ekologicky odpovědná.

ČR by měla aktivně podporovat respektování základních lidských a občanských práv a svobod všude na světě včetně práv národnostních, náboženských či etnických menšin a v této souvislosti odmítnout jakýkoli dvojí standard. Současně by měla vystupovat proti všem formám potlačování základních svobod občanů, genocidě, rasismu, extrémnímu nacionalismu, xenofobii, netoleranci, antisemitismu a především proti všem formám terorismu, individuálního či státního.

 

Společnost bezpečí a právní jistoty

 

Ochrana života, svobody a dalších práv

Základní povinností státu je ochrana života, svobody a vlastnictví. Lidé musí cítit právní jistotu, tj. potřebnou akci a předvídatelnost jednání státních institucí, ať už správních, policejních nebo justičních. Lidé opravdu musí zřetelně pociťovat, že slušnost a dodržování práv a povinností se vyplatí.

Ve vztahu k Policii ČR je naší prioritou stabilizace policejního sboru a výchova nových odborníků. Je nutné uskutečnit nábor kvalitních uchazečů o práci u policie na základě dlouhodobé strategie se zaměřením na potenciální uchazeče již na základních a středních školách. Zabráníme odchodu zkušených a schopných policistů změnou služebního zákona a zásadním způsobem přepracujeme systém jejich vzdělávání, aby nadále nedocházelo ke snižování objasněnosti z trestné činnosti. Dosavadní inspekci policie nahradíme nezávislou generální inspekcí podřízenou ministerstvu spravedlnosti, která bude garantovat nezávislost a funkčnost prověřování trestné činnosti policistů.

Zefektivníme boj proti závažné kriminalitě sjednocením policejních útvarů v Národním kriminálním úřadě. Z prostředků zabavených pachatelům trestné činnosti vytvoříme zvláštní fond na financování prevence kriminality a na příspěvky obětem trestných činů.

Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného systému, policisty, hasiče a záchranáře. Vytvoříme specializovaný fond pro obnovu hasičské techniky pro sdružení dobrovolných hasičů, do kterého budou pojišťovny povinně odvádět 1 % ze svého zisku.

Do bezpečnostní problematiky kromě státu zasahují v rámci svých podnikatelských aktivit také soukromé bezpečnostní agentury. Základem pro kvalitní a profesionální činnost těchto agentur je stanovení legislativních podmínek pro jejich činnost. Zpracujeme a navrhneme samostatný zákon o soukromých bezpečnostních službách, kde budou jasně dána přísná pravidla pro práci agentur a jejich kontrolu.

 

Boj proti extremismu

Politický extremismus a radikalismus se stává vážným společenským problémem. Postupující hospodářská krize a narušení sociálního smíru je živnou půdou pro jeho další růst. Sociální demokracie bude důsledně bojovat proti všem projevům etnické, rasové a třídní nesnášenlivosti. Zaměříme se nejen na represivní opatření vůči nim, ale také na sociální prevenci. Stát v boji s extremismem musí zkoordinovat činnost policie i zpravodajských služeb a musí obcím poskytnout bezplatný poradenský servis.

Účinný boj proti korupci

Není pochyb o tom, že korupce má vážné dopady na fungování státu a celé společnosti. Korupce totiž ohrožuje samu podstatu demokracie a podkopává důvěru občanů v právní stát. Proto musí být boj s korupcí prioritou každé vlády, která to s demokracií myslí vážně.

 

Rozšíříme působnost zákona o střetu zájmů, aby nebylo možné nadále zneužívat informací a postavení při přechodu vysokých státních úředníků a politiků z veřejné do soukromé sféry. Prosadíme také zákon o lobbingu, který donutí politiky pod pokutou zveřejňovat informace o schůzkách s lobbisty, kteří se snaží ovlivnit jejich rozhodování.

Zavedením povinné veřejné elektronické aukce pro nákupy standardního zboží a služeb veřejnými institucemi posílíme průhlednost a zajistíme nižší ceny. Do výběrových řízení ve veřejné sféře se nebudou moci přihlásit firmy, které se prokazatelně dopustily korupčního jednání.

Vstřícnost veřejných služeb

Povedeme státní správu tak, aby co nejméně omezovala svobody občana. Trváme na tom, že by veřejný sektor neměl opakovaně vyžadovat jednou poskytnuté informace. Zabezpečíme dostupnost co největšího množství informací o veřejném sektoru. Stát bude o občanech shromažďovat jen potřebné a odůvodněně požadované informace.

Prosazujeme vizi kvalitní státní správy postavené na kariérním postupu, výchově a vzdělávání pracovníků, na systému, který zaručuje personální perspektivu jako odměnu za odbornost, loajalitu a aktivitu. Zasadíme se o naplňování již účinných ustanovení služebního zákona a dopracujeme jeho zbývající ustanovení tak, aby státní služba mohla být plnohodnotně zavedena do konce volebního období.

 

Návrat k právnímu státu a podpora přímé demokracie

V posledních letech došlo k dalšímu poklesu autority státu a zákona v oblasti spravedlnosti. Policie byla opakovaně zneužita k politické akci včetně ovlivnění voleb. Případ Jiřího Čunka a účelového jednání Nejvyššího státního zastupitelství je mementem české justice. Důvěra v ni nebyla za posledních dvacet let nikdy nižší. Nezávislost justice je podmíněna morální silou jejích vysokých představitelů.

Systém justice musí být odolný proti politickým, ekonomickým a kriminálním tlakům. Vrátíme policii, státnímu zastupitelství a soudnictví výkonnost a autoritu. Prohloubíme odpovědnost za výkon práva a zároveň posílíme nezávislost státních zástupců. Nejvyšší státní zástupce bude jmenován na dobu určitou o délce přesahující mandát jedné vlády bez možnosti jej odvolat (s výjimkou případů náhlé nezpůsobilosti). Elektronizací a technickým zabezpečením justice zrychlíme soudní řízení a snížíme tak personální náklady. Zvážíme zavedení lhůt pro rozhodování soudců v určitých druzích řízení.

Právní úprava základních oblastí lidských aktivit by měla zůstávat stabilní a slučitelná s přirozeným výkladem spravedlnosti. Tak aby lidem byla snadno srozumitelná a aby mohli jasně předvídat výsledky řízení. Lidé nemají čas sledovat stohy nesmyslných dílčích změn zákonů a nemají peníze na platby advokátům za obsahově triviální úkony. Potřebujeme podstatně zvýšit dostupnost bezplatné právní pomoci. Reforma justice musí vést ke zvýšení kvalifikace soudců a státních zástupců. Potřebujeme méně paragrafů a více moudrých a rozhodných soudců. Potřebujeme více rozumu a mnohem méně právního formalismu.

 

Předložíme nový občanský zákoník, který bude srozumitelný a bude postihovat vztahy v moderní společnosti. Zjednodušíme také procesní předpisy, tak, aby například došlo k zamezení neustálého „přehazování“ sporů mezi soudy prvního a druhého stupně. Budeme integrovat posuzování vlivů na životní prostředí, územní řízení a integrované povolování v jediné řízení o vydání environmentálního povolení.

Povedeme diskusi o razantním zvýšení trestu za nejzávažnější násilné trestné činy, zejména plánovanou vraždu.

Dlouhodobě usilujeme o prohloubení demokratických principů a mechanismů, zvláště přímé demokracie. Je nezbytné prosadit ústavní zákon o obecném celostátním referendu a zákon o krajském referendu. Budeme, třeba i opakovaně, předkládat náš návrh ústavního zákona o přímé volbě prezidenta ČR, dokud jej parlament neschválí. Stejně jako před sto lety sociální demokraté prosadili aktivní volební právo žen, budeme dnes o to více usilovat o posílení realizace pasivního volebního práva žen. Za součást demokracie považujeme účast občanské společnosti na rozhodování veřejné moci. Nedovolíme omezování kontroly orgánů veřejné správy ze strany nevládních organizací. Čtvrtý pilíř demokracie – Nejvyšší kontrolní úřad – podrobíme forenznímu auditu, vyhodnotíme příčiny jeho selhání a navrhneme opatření vedoucí k posílení transparentnosti jeho činnosti.

 

Zdroj :  ČSSD


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz