Věci veřejné

"Naše vize: přímá demokracie"

Strana Věci veřejné je demokratickou stranou liberálního charakteru. Tento ideový základ se promítá do našeho postoje k otázkám fungování demokratického politického systému. Stát, který funguje podle demokratických principů, musí poskytovat občanovi dostatek příležitostí k tomu, aby mohl rozhodovat o veřejných záležitostech. Demokracii chápeme v nejmodernějším (tzv. deliberativním) pojetí jako diskuzi v Masarykovském duchu, tedy hovor mezi rovnými, a respekt k názorům každého jednotlivce.
Vést takový rozhovor však vyžaduje nejen dostatek informací, aby mohli občané kvalifikovaně rozhodovat, ale především příslušné nástroje, které umožní tato rozhodnutí uskutečňovat. Česká republika dnes disponuje pouze jediným prostředkem, jak může obyčejný člověk ovlivňovat politiku na celostátní úrovni - volbami. To však považujeme za nedostatečné.
Vynaložíme proto veškeré úsilí, abychom iniciovali veřejnou debatu a dodali občanům, kteří mají zájem se jí účastnit, dostatečné množství materiálů, aby si mohli utvořit o diskutovaných záležitostech názor podložený objektivními informacemi. Politická vůle musí vycházet zdola, tedy od občanů, a nikoliv od úzké skupiny politiků jako dnes.
Naše snaha proto směřuje k širšímu užívání referend. V současnosti má Česká republika zákon o místním referendu, které umožňuje konání referenda v obcích a statutárních městech. To je jediný prvek přímé demokracie, který v České republice v současnosti funguje. Chceme tento institut rozšířit, a proto jsme pro vytvoření ústavního zákona, který by jasně definoval situace, kdy mohou občané rozhodovat přímo. Následně vytvoříme i zákon o obecném referendu. Tento zákon rozšíří užívání referenda i na úroveň krajů a celé republiky.
V souvislosti s myšlenkou nabídnout občanům více možností k přímému rozhodování, zastáváme názor, že i mnozí veřejní činitelé by měli být do svých funkcí voleni přímo občany. Chtěli bychom proto občanům nabídnout možnost rozhodovat o tom, kteří politici a veřejní činitelé mají být volení přímo, a ne sborem zastupitelů jako dnes. Sbor zastupitelů nemusí při volbě veřejného činitele vždy respektovat vůli lidu. Volení zákonodárného sboru na úrovni parlamentu a zastupitelstev na úrovni krajů a obcí nepovažujeme za dostatečné ve smyslu fungování skutečně demokratického státu. Proto budeme prosazovat přímou volbu prezidenta, hejtmanů, starostů i dalších veřejných činitelů. Jsme pro omezené funkční období vedoucích pracovníků státních institucí a transparentní obsazování těchto míst.
Kromě tohoto prvku posilujícího demokracii, chceme vést debatu i o dalších prvcích přímé demokracie. Tedy diskutovat o odvolatelnosti poslanců občany, nebo zjednodušení možnosti iniciovat referendum občany. To je dnes vzhledem k požadavkům, které stanovuje současný zákon o místním referendu, poměrně obtížné.
Naše strana funguje na demokratických principech. To se konkrétně promítá i do činností strany a volby jejích představitelů. Předseda strany je volen přímou volbou, přičemž právo volit má každý člen a registrovaný příznivec. Chceme tak být příkladem pro ostatní, kteří o smyslu přímo volených zástupců pochybují.
Zkvalitnění fungování našeho politického systému vyžaduje i boj proti negativním jevům, jakými jsou korupce, klientelismus či střetávání veřejného a osobního zájmu. Podporujeme proto vznik protikorupčních auditů na všech úrovních státní správy, který zajistí nezávislé organizace. Chceme zprůhlednit výběrová řízení a jejich výsledky prezentovat na internetu. Tím se výrazně omezí zadávání zakázek subjektům, které jsou propojené s konkrétními politiky. V této souvislosti požadujeme i zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím internetu, ale i kvalitnějším informačním servisem poslaneckých kanceláří. V rámci tohoto trendu - zvýšit informovanost veřejnosti - nemůžeme souhlasit se zákonem omezujícím činnost novinářů.
Mezi naše priority patří zjednodušování zákonů a průhlednost státní a veřejné správy. Budeme proto prosazovat méně nových zákonů, které ale budou kvalitnější a srozumitelné a s jasným výkladem. Nechceme nadále tolerovat pochybné praktiky současných zákonodárců, kteří v jednom zákoně upravují několik nesouvisejících věcí, tzv. balíčkové zákony, které otevírají prostor skrytým vyjednávání a kompromisům, které volič jen stěží odhalí.
Dejme konečně občanovi právo rozhodovat o záležitostech, které se ho týkají, i o lidech, kteří ho zastupují. Diskutujme mezi sebou o tom, o kterých věcech občan chce rozhodovat a do jaké míry je to reálné. Zahajme slušnou a kvalifikovanou diskuzi. Potřebujeme znát i Váš názor a budeme jej respektovat.
Shrnutí našich návrhů a požadavků:

  • Povedeme s Vámi veřejnou debatu o tom, jak zkvalitnit demokracii v České republice.
  • Budeme prosazovat osobní odpovědnost politiků.
  • Zasadíme se o změnu volebního systému.
  • Budeme prosazovat ústavní zákon o referendu.
  • Budeme Vám poskytovat informace o záležitostech, o kterých chcete rozhodovat.
  • Požadujeme změnu současného zákona o místním referendu. Vytvoříme systém postupného navyšování minimálního kvóra pro platnost referenda - 25% na úrovni obcí, 35% na úrovní krajů a 50% na úrovni státu - tedy podle významnosti otázek, o kterých se rozhoduje.
  • Zjednodušíme možnost iniciovat referendum občany.
  • Jsme pro přímo voleného prezidenta i pro přímou volbu hejtmanů starostů.
  • Jsme demokraté nejen svými slovy, ale i činy – přímá volba předsedy strany.
  • Zasadíme se o vytvoření vymahatelného etického kodexu pro naše zákonodárce a další volené politiky.

Zdroj : Veřejné věci


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz